KBA Nijmegen
KBA
KBA

De evaluatie van de subsidieregeling COVID-19 inhaal- en ondersteuningsprogramma's mbo


Op maandag 16 maart 2020 sloten alle Nederlandse scholen als gevolg van het maatregelenpakket dat de overheid oplegde om het Corona-virus te bestrijden. Hoewel scholen grote inspanningen gepleegd hebben om les-op-afstand vorm te geven en kwetsbare leerlingen/studenten op te vangen, heeft het afstandsonderwijs ook zijn beperkingen en zijn er zorgen over toenemende kansenongelijkheid als gevolg van onder meer verschillen in thuissituatie. Het ministerie van OCW heeft daarom een subsidieregeling voor scholen ingericht, om leerlingen van het po en vo en studenten van het mbo die extra achterstand hebben opgelopen als gevolg van de scholensluiting te kunnen ondersteunen (Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021).
Voor het mbo is € 64.050.000 aan subsidie beschikbaar gesteld (incl. mbo op Bonaire en excl. vavo en overige educatie). Er kon in twee tranches subsidie worden aangevraagd, en in een derde tranche als geld zou overblijven. Dat laatste is voor het mbo niet het geval geweest. De goedgekeurde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s hebben een looptijd van 1 juli tot en met 31 december 2020 (tranche 1) en 1 december 2020 tot en met 31 augustus 2021 (tranche 2). In februari 2021 heeft het ministerie van OCW besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs met een investeringsbudget van 8,5 miljard euro. Als onderdeel hiervan wordt voor het mbo € 35.000.000 aan extra subsidie beschikbaar gesteld via de al bestaande regeling. Mbo-scholen dienen nieuwe subsidie voor nieuwe achterstanden en/of nieuwe studenten aan te vragen. De nieuwe programma’s hebben een looptijd tot en met 31 december 2021. Tevens wordt de looptijd van de oude inhaal- en ondersteuningsprogramma’s verlengd tot en met 31 december 2021(1).
 
Evaluatie van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het mbo
Het Nationaal Regieorgaan (NRO) heeft drie opdrachten tot evaluatie van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s uitgezet (po, vo en mbo). NRO heeft het consortium KBA Nijmegen, Oberon en Universiteit Utrecht verzocht de programma’s in het mbo te evalueren, specifiek de doeltreffendheid en doelmatigheid ervan.
 
Onderzoeksactiviteiten en verslaglegging
De volgende onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd.
 
1.
 
Beschrijven van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan de hand van inventarisatie van de aanvraagformulieren en een aanvullende korte enquête bij mbo-scholen.
2.
 
Literatuurstudie naar effectiviteitsbevindingen en relevante implementatiefactoren van vergelijkbare inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.
3.
 
Het beredeneerd inschatten van de effectiviteit van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan de hand van de eerste twee activiteiten (deel 1) en op basis van empirisch onderzoek (deel 2).
4. Empirisch onderzoek aan de hand van:
 
 
diepte-interviews bij 25 geselecteerde interventies, om een breder beeld van de uitvoering, effectiviteit, werkzame elementen en doelmatigheid van de programma’s te verkrijgen.
 

 
maatwerkonderzoek bij 4 zorgvuldig geselecteerde, potentieel effectieve en goed uitgevoerde programma’s, waarbij de uitvoering, effectiviteit, werkzame elementen en doelmatigheid in kaart worden gebracht door middel van het intensief volgen van de programma’s;
5.

 
Overall analyse naar de doelmatigheid van de regeling op basis van de informatie die in de eerste voornoemde onderdelen wordt verzameld, aangevuld waar nodig en mogelijk met landelijke gegevens over kosten en effecten.
 
Daarnaast wordt kennis gedurende het onderzoek verspreid onder diverse typen actoren.
 
De bevindingen van de vijf onderzoeksactiviteiten worden uiteengezet in drie rapportages, te weten tussenrapportage 1, tussenrapportage 2 en het eindrapport. Tussenrapportage 1 bevat de bevindingen van activiteiten 1, 2 en 3 (eerste deel) en tussenrapportage 2 die van activiteiten 3 (tweede deel) en 4. Het eindrapport bestaat uit de samenvoeging van beide tussenrapportages, aangevuld met de bevindingen uit activiteit 5.

Download rapportages tussenrapportage 1
Rapportage
Publieksversie 
Samenvatting

Webinar 1 van 23 april 2021 – bevindingen tussenrapportage 1
Factsheet literatuurstudie

Webinar: Leerervaringen van IOP en Keuzes voor het NPO