KBA Nijmegen
KBA
KBA

Funderend Onderwijs: PO & VO


Primair onderwijs (PO) wordt gegeven op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo bieden voortgezet onderwijs (VO) aan. Samen vormen PO en VO het funderend onderwijs. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), waar peuters en kleuters worden voorbereid op de basisschool, rekenen we ook tot deze onderzoekslijn. Miljoenen kinderen en jongeren in Nederland nemen deel aan het funderend onderwijs, waar de basis wordt gelegd voor hun professionele en maatschappelijke vorming.

De medewerkers van KBA Nijmegen die onderzoek uitvoeren naar het funderend onderwijs, hebben jarenlange ervaring opgedaan met dit thema onder de paraplu van ITS, het gerenommeerde instituut voor onderwijsonderzoek van de Radboud Universiteit. Zij waren onder meer betrokken bij de grootschalige longitudinale cohortonderzoeken PRIMA, COOL5-18 en COOL Speciaal. De databestanden daarvan dienen als basis voor nieuw onderzoek en als benchmark, bijvoorbeeld in evaluaties van gemeentelijk onderwijs- en VVE-beleid. De wetenschappelijk directeur van KBA Nijmegen, Maarten Wolbers, komt eveneens voort uit ITS en is tevens hoogleraar Onderzoek van onderwijs bij de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit.

Van oudsher staan sociologische thema’s in het funderend onderwijs, zoals onderwijsloopbanen en aansluitingsvraagstukken, op de agenda van voorheen ITS en nu KBA Nijmegen. Daaronder valt het onderzoek naar ‘klassieke’ doelgroepen in onderwijsachterstandenbeleid - jongens/meisjes, allochtonen, kinderen uit lagere sociale milieus - maar ook onderzoek naar differentiatie en maatwerk, bijvoorbeeld voor hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Andere relevante aspecten zijn het curriculum en de organisatie en kwaliteit van het funderend onderwijs inclusief VVE. De gemeenschappelijke noemer hier is de institutionele vormgeving van het funderend onderwijs en gevolgen daarvan voor gebruikers. Ontwikkelingen daarin kunnen plaatsvinden op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau; denk bijvoorbeeld aan een gemeentelijk project Onderwijstijdverlenging, een regionaal ontwikkelde adviesprocedure rond de overgang PO-VO, de landelijke vernieuwing van het VMBO of het stimuleringsbeleid rond de keuze voor bèta/techniek.  

Contactpersonen:
prof. dr. Maarten Wolbers
dr. Annemarie van Langen
dr. Ed Smeets

Lees meer>