KBA Nijmegen
KBA
KBA

Innovatiecentra VVE - Motivatie als motor voor professionalisering


Binnen het onderzoek ‘Innovatiecentra vve’ zijn vijf deelonderzoeken uitgevoerd in de periode najaar 2018-eind 2020. De innovatiecentra vve (Amsterdam, Leiden, Dordrecht, Den Haag en Heerlen)  zijn te beschouwen als proeftuinen waar de kinderopvang in samenwerking met de gemeente gedurende drie jaar experimenteert met een innovatieve maatregel om het vve-aanbod te verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en Vrije Universiteit Amsterdam. De centrale onderzoeksvraag is of de innovatieve maatregelen effect hebben en de kwaliteit van de vve verhogen.
 
In Innovatiecentrum Leiden is de interventie ‘motivatie als motor voor professionalisering’ uitgevoerd, met als doel de motivatie van pedagogisch medewerkers (pm’ers) om te professionaliseren te verhogen om zo via een verbeterd professioneel handelen op de groep uiteindelijk de kwaliteit van de geboden vve te verhogen. Centraal staan motivatie-interviews die door leidinggevenden gehouden worden met pm’ers. In deze interventie hebben leidinggevenden herhaalde motivatie-interviews gehouden met hun pm’ers over een periode van 1,5 jaar. Het project is afgelopen drie jaar onderzocht waarbij de volgende vraag centraal stond: Hebben de innovatieve maatregelen die in Leiden genomen zijn een positief effect op de professionalisering van de pm’ers en op de kwaliteit van de vve? Het bleek niet vanzelfsprekend dat de pm’ers de interview-cyclus uitvoerden, zoals bedoeld volgens de oorspronkelijke planning. Uit de kwalitatieve gegevens blijkt dat de pm’ers al een hoge motivatie voor hun werk hebben.
De onderzoekers concluderen dat het onderzoek aantoont dat de interventie binnen de vve niet goed uitvoerbaar is. Wat betreft het effect van de motivatie-interviews op de betrokkenheid bij het werk, het werkplezier, het vertrouwen in de eigen vaardigheden en de motivatie om te professionaliseren blijkt dat er wel sprake is van een ervaren groei in motivatie, maar dit komt niet tot uiting in de kwantitatieve meting.
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW.
Meer informatie
Van Druten, L., & van Langen, A. (2021). Rapportage innovatiecentrum Leiden. Motivatie als motor voor professionalisering. Nijmegen: KBA.
 
Van Druten, L., & van Langen, A. (2021). Rapportage innovatiecentrum Heerlen. ‘Kijken in elkaars keuken’ ten behoeve van samenwerking tussen peuteropvang en basisschool. Nijmegen: KBA.
VEEN, A., Bus, J., & van Druten, L. (2021). Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie. Samenvatting van vijf deelonderzoeken. Amsterdam: Kohnstamm instituut.
Verwijzing link naar onderzoeken Den Haag, Amsterdam, Dordrecht.
 
Aan dit project was een functionaris verbonden voor onderlinge kennisuitwisseling en kennisverspreiding, Heleen Versteegen van Sardes.
Nadere informatie over het project is te vinden via de website: https://www.sardes.nl/innovaties_in_vve
 
Contactpersoon
Loes van Druten