KBA Nijmegen
KBA
KBA

Mbo gematigd positief over invoering van doelmatige leerwegen en voorbereiding herziening kwalificatiestructuur


De implementatie van de beleidswijzigingen vraagt veel van het organisatievermogen van de mbo-instellingen maar lijkt succesvol te verlopen. Instellingen en opleidingen ervaren deels positieve ontwikkelingen, zoals een betere doorstroom naar mbo-2, een betere toeleiding naar de arbeidsmarkt van studenten zonder startkwalificatie en een beter inzicht in de studievoortgang van studenten. Deze ontwikkelingen zijn op dit moment echter (nog) niet één op één toe te schrijven aan de afzonderlijke (sub)maatregelen.

In de meest recente jaarrapportages van het onderzoek, uitgevoerd door KBA Nijmegen en ResearchNed, is in kaart gebracht hoe de maatregelen zijn geïmplementeerd in het mbo, en wat de verwachte en bereikte effecten daarvan op dit moment zijn.

Doelmatige leerwegen
De beleidswijziging doelmatige leerwegen is in het schooljaar 2014/2015 ingevoerd met als voornaamste doel de doorstroom binnen het mbo te versnellen, door onder andere studenten aan de start op het goede niveau te plaatsen en de opleidingen aantrekkelijker te maken. Maatregelen die daarbij horen, zijn het verkorten en intensiveren van opleidingen, het verdwijnen van de drempelloze instroom op niveau 2, de invoering van de entreeopleiding en de aanpassing van de bekostiging. Met het afschaffen van de cascadebekostiging per 1 januari 2019 verschuift de focus van efficiëntie en doelmatige leerwegen naar kansengelijkheid voor alle typen studenten om in eigen tempo een mbo-diploma te behalen.

Lees verder

Meer informatie
Maarten Wolbers