KBA Nijmegen
KBA
KBA

Project Transitieroute hbo-studenten met een ondersteuningsvraag van start!


Door (studie)loopbaanbegeleiding en stages worden hbo-studenten zo goed mogelijk voorbereid om de overgang naar de arbeidsmarkt te maken. Echter voor studenten met een ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld door een functiebeperking, is een soepele overgang naar de arbeidsmarkt niet altijd vanzelfsprekend. Met het project slaan verschillende hbo-instellingen, JongPIT, KBA Nijmegen en ECIO de handen ineen om, met de aanpak van deze knelpunten, een inclusieve uitstroom van onderwijs naar arbeidsmarkt te realiseren.  
 
Knelpunten bij inclusieve uitstroom van onderwijs naar arbeidsmarkt
Studenten met een ondersteuningsvraag lopen vaak tegen belemmeringen aan wanneer ze willen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Dat vraagt om een integrale aanpak waarin hbo-instellingen, samen met regionale partners zoals gemeenten en bedrijven, de handen ineenslaan om te zorgen voor extra begeleiding en coaching en zorgen voor een betere toegang tot de regionale arbeidsmarkt. Ook is extra empowerment van jongeren nodig om te voorkomen dat jongeren na het behalen van hun hbo-diploma, alsnog thuis op de bank belanden.
 
Gezamenlijke aanpak voor de problematiek
Hbo-instellingen hebben de ambitie uitgesproken om deze knelpunten aan te pakken. In toenemende mate zijn zij zich bewust van de noodzaak voor een meer structurele aanpak van de problematiek. Zij laten zich daarbij inspireren door de methodiek van de Transitieroutes, waarmee in het mbo al ervaring is opgedaan. Kernelement in deze Transitieroute is een integrale benadering die al begint in de laatste fase van de opleiding en die doorloopt tot de jongere zicht heeft op een duurzame baan. In het jaarplan 2020 van de Vereniging Hogescholen (VH) is specifiek opgenomen dat de VH een pilot Transitieroute (onder)steunt.
 
Project ‘Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs’ van start
Het project ‘Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs’ is tot stand gekomen met financiële steun vanuit ZonMw. Het project is een samenwerking tussen Hogeschool van Amsterdam, NHL-Stenden, Hogeschool Utrecht, JongPIT, KBA Nijmegen en ECIO, gesteund door de VH. Volgscholen zijn onder andere de HAN en de HAS. Het project heeft een looptijd van een jaar, tot mei 2022.
 
Aanpak voor succesvolle begeleiding van opleiding naar werk
Voor het realiseren van een werkzame en gestructureerde aanpak wordt gewerkt met een vierstappenplan:
•  
 
KBA Nijmegen en ECIO beginnen met het inventariseren van good practices bij de deelnemende hbo instellingen, en verzamelen ervaringen van studenten en alumni.

 
In verschillende themasessies worden de opbrengsten gedeeld en toegewerkt naar een gezamenlijke aanpak die toepasbaar is in het hele hoger onderwijs.
In drie regio’s worden met gemeenten en bedrijven afspraken gemaakt voor de opstart van regionale proeftuinen waarin de werkzame elementen van de aldus ontwikkelde aanpak wordt toegepast
Jongerenorganisatie JongPIT stelt vervolgens, samen met ISO, LSVb, NJR en jongeren vanuit de deelnemende hbo-instellingen, een Manifest op. Deze wordt aangeboden aan landelijke beleidsmakers om het landelijke en regionale beleid met betrekking tot de overgang van opleiding naar werk voor jongeren met ondersteuningsbehoefte, verder aan te scherpen.


     

Meer informatie
Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met Jan Raaijman, projectleider vanuit KBA Nijmegen (j.raaijman@kbanijmegen.nl) of Marjolein Büscher-Touwen, adviseur vanuit ECIO (Marjolein.Buscher@ecio.nl).