Monitor en evaluatie van twee beleidsmaatregelen HKS & DL

De evaluatie is in de periode 2015-2021 uitgevoerd door het consortium 2b-mbo, bestaande uit de Nijmeegse onderzoeksbureaus: KBA en ResearchNed. De evaluatie betreft twee beleidsinterventies in het mbo: de inwerkingtreding van de Wet doelmatige leerwegen en de herziening van de kwalificatiestructuur. In dit meerjarige evaluatieprogramma is in beeld gebracht hoe de voortgang van de implementatie van de twee interventies verliep, in welke mate de beoogde effecten optreden, welke onbedoelde effecten optreden en hoe de effecten verklaard kunnen worden.

De volgende onderzoeksvragen staan hierbij centraal:

  • Hoe worden specifieke beleidsmaatregelen – met de betrokkenheid van management, docenten, studenten en bedrijfsleven – ingevoerd in het mbo?
  • Leiden de ingevoerde maatregelen daadwerkelijk tot de beoogde effecten?
  • Welke andere (onbedoelde) effecten hebben de maatregelen en hoe kunnen de (bedoelde en onbedoelde) effecten worden verklaard?

Submaatregelen

Met het in werking treden van de Wet doelmatige leerwegen zijn scholen beter in staat opleidingsprogramma’s efficiënt en zorgvuldig in te richten. De wet moet ertoe leiden dat vanwege een verkorting en intensivering van de opleiding studenten sneller hun diploma halen. Diploma-eisen blijven echter onveranderd. Doorlopende leerlijnen worden hierdoor verkort en leerroutes in de beroepskolom worden aantrekkelijker. De wet moet er ook toe bijdragen dat instellingen en studenten beter gaan presteren, de uitval vermindert en de beroepskolom als geheel aantrekkelijker wordt voor studenten. De kwalificatiedossiers, waarin staat beschreven aan welke eisen een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen, vormen het uitgangspunt van de opleidingen.

De herziening van de kwalificatiestructuur moet leiden tot een doelmatiger inrichting van het opleidingenaanbod in het mbo en een hogere kwaliteit. De kwalificatiedossiers worden volgens een nieuw model opgezet. Dit moet onder andere leiden tot minder dossiers en bovendien dossiers die transparanter zijn, met herkenbare en duidelijke omschrijvingen van kennis en vaardigheden. De herziening moet ook bijdragen aan een grotere kans op werk en een betere doorstroming naar vervolgonderwijs voor studenten, het transparanter en doelmatiger programmeren, de mogelijkheid tot profileren voor (vervolg)onderwijs en het beter aansluiten van onderwijs op de wensen van de arbeidsmarkt.

Publicaties

Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en herziening kwalificatiestructuur mbo. Nulmeting
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo. Meting 2017
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo. Meting 2018
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’mbo. Meting 2019
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’mbo. Meting 2020
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’mbo. Meting 2021
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo. Meting 2017
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo. Meting 2018
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo. Meting 2019
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo. Meting 2020
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo. Meting 2021
Evaluatie wet doelmatige Leerwegen en herziening kwalificatiestructuur mbo. Eindbalans.

 

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief