Monitoring OPDC Utrecht

OPDC Utrecht is bedoeld voor leerlingen die door een stapeling van problemen, tijdelijk of voor een langere periode niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die moeite hebben met leren, sociaal-emotionele problemen hebben en/of problemen ondervinden in de thuissituatie. Deze jongeren hebben intensieve begeleiding nodig, die in het reguliere onderwijs niet gegarandeerd kan worden. Gedurende maximaal 24 maanden krijgen de leerlingen op OPDC Utrecht onderwijs, in combinatie met extra ondersteuning en begeleiding. Het doel is terugschakeling naar regulier onderwijs of doorstroom naar vervolgonderwijs (mbo).

Leerlingen van OPDC Utrecht worden sinds de oprichting van OPDC Utrecht in 2009 gevolgd in de Regiomonitor VSV Utrecht. De vijfde meting is eind 2014 uitgevoerd. In deze meting is nadrukkelijk aandacht besteed aan de mate waarin OPDC Utrecht er in slaagt bij te dragen aan de hoofddoelen van Passend Onderwijs: het bieden van een passende plekondersteuning op maat en een doorgaande schoolloopbaan voor iedere leerling in het SWV. Bij het OPDC als passende plek is bekeken in hoeverre leerlingen gezien hun problematiek een passende plek wordt geboden. Ook is beschreven in welke mate OPDC Utrecht er in slaagt passende ondersteuning te bieden en problemen van de leerlingen aan te pakken – intern rendement genoemd.
In de vraag naar een doorgaande schoolloopbaan voor iedere leerling is ingegaan op de brugfunctie van OPDC Utrecht tussen het reguliere vo (en mbo) en het VSO. Gekeken is naar de herkomst van de op OPDC Utrecht ingestroomde leerlingen. Daarnaast is stilgestaan bij de uitstroom van OPDC Utrecht, waarbij het extern rendement in termen van behaalde diploma’s en startkwalificatie is beschreven.

De Regiomonitor VSV Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de provincie Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan. De Regiomonitor is ontwikkeld met financiële steun van de gemeente Utrecht en is ook eigendom van de gemeente Utrecht.
De Regiomonitor wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen.

Auteurs: Rita Kennis MSc, drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief