Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Het werkveld van passend onderwijs en verwant beleid is sterk in ontwikkeling. Sinds de invoering van passend onderwijs speelt er veel tegelijkertijd: de verevening van de zware ondersteuning, de ontwikkeling van passend onderwijs zowel in het primair als voortgezet onderwijs, de ontwikkelingen in het vso, de rollen en taken van de samenwerkingsverbanden. Te verwachten is dat deze en andere ontwikkelingen van invloed zijn geweest of zullen zijn op het voorzieningenaanbod en op de leerlingenstromen in het vso. Het veld is volop in beweging en de veranderingen beïnvloeden elkaar. Daarnaast bepaalt ook de demografische ontwikkeling hoe aantallen zich ontwikkelen.

Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in leerlingaantallen en – stromen in het voortgezet speciaal onderwijs in de regio Utrecht, hebben de vijf samenwerkingsverbanden in de regio’s Utrecht en Eemland, KBA Nijmegen de opdracht gegeven hier onderzoek naar uit te voeren. In het onderzoek is gekeken naar de ontwikkeling van de leerlingstromen naar en binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de regio Utrecht. Middels vier scenario’s zijn de gevolgen voor het aantal leerlingen in het vso en leerlingstromen beschreven: een ‘nulscenario’ waarin stromen en deelnamepercentage gelijk blijven aan de huidige situatie, een krimpscenario, een (maximale) groeiscenario, en een scenario van veranderende regionale leerlingstromen waarin leerlingen meer thuisnabij onderwijs in het vso volgen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: Kelly Beurskens MSc, Rita Kennis MSc

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief