Rendement van het Flex College

Het Flex College biedt een leeromgeving voor risicoleerlingen van 12 jaar en ouder, die in het reguliere voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (tijdelijk) geen passende vormen van onderwijs en begeleiding kunnen krijgen. Deze leerlingen kunnen in het Flex College worden opgevangen, geobserveerd, gediagnosticeerd en passende vormen van onderwijs en begeleiding ontvangen. Het onderwijs is altijd gericht op de terugkeer naar het reguliere onderwijs, het behalen van een onderwijskwalificatie of toeleiding naar arbeid. Het Flex College biedt naast vmbo en mbo ook havo en vwo aan.

Eind 2009 heeft KBA in opdracht van het Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen en omgeving onderzoek gedaan naar het rendement van het Flex College. Ten tijde van het onderzoek was het Flex College nog maar één volledig schooljaar actief geweest. De evaluatie had dan ook deels het karakter van een nulmeting: een beschrijving van de deelnemerspopulatie en hun uitgangssituatie.

Eind 2010 is de tweede meting uitgevoerd. Door middel van dossieronderzoek zijn gegevens verzameld van deelnemers die na de nulmeting zijn ingestroomd. Daarnaast is de uitstroom van het Flex College in beeld gebracht. Voor bepaling van het externe rendement is onderzocht of de uitstromers een diploma hebben behaald en/of er een succesvolle schakeling heeft plaatsgevonden naar een vervolgopleiding of betaald werk (uitstroombestemming). Tevens is gekeken naar het interne rendement, dat wil zeggen de toegevoegde waarde van de trajecten in termen van probleemvermindering, persoons- en talentontwikkeling en gedragsverbetering.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief