Samen werken aan verbetering

Regio de Friese Wouden bestaat uit de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Opsterland, Skarsterlân, Ooststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Deze gemeenten werken samen wat betreft de uitvoering van de Kwalificatieplicht en de RMC-functie. Zij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige situatie met betrekking tot de leerplicht in de afzonderlijke gemeenten en naar de wijze waarop (meer of betere) samenwerking kan bijdragen aan de verbetering van de situatie.

De basis van het onderzoek bestond uit een quick scan, uitgevoerd bij alle acht gemeenten, waarmee per gemeente is gekeken op welke punten de uitvoering van de leerplicht verder zou kunnen worden verbeterd. De uitkomsten van de quick scan zijn gebaseerd op gesprekken met tenminste een leerplichtambtenaar en een beleidsambtenaar per gemeente.
Naast de interviews met gemeentevertegenwoordigers is ook gesproken met verschillende andere betrokkenen.

Op grond van de onderzoekbevindingen wordt voorgesteld om te kiezen voor een model van twee sporen: verbeteringsacties per gemeente en verbeteringsacties in regionaal verband. De voorgestelde aanpak neemt als uitgangspunt het verbeteren van de leerplichtuitvoering. Voor een deel kan dat per gemeente opgepakt worden (spoor 1) en voor een deel is samenwerking daarvoor noodzakelijk (spoor 2). Het formuleren en vaststellen van een ‘Gezamenlijk actieplan leerplicht’ is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een reeks van verbeteringsacties op gemeentelijk en regionaal niveau. Om het actieplan daadwerkelijk te laten slagen, is het tevens noodzakelijk om een aantal voorwaarden te realiseren op bestuurlijk, beleidsmatig en organisatorisch niveau.

Voorliggende onderzoeksrapportage bestaat uit twee delen. Deel 1 omvat de bevindingen van de quick scan op hoofdlijnen en de daaraan verbonden conclusies, plus een uitwerking van het voorstel voor verdergaande regionale samenwerking. In deel 2 zijn de bevindingen voor elk van de acht gemeenten afzonderlijk opgenomen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief