Transitieroute Achterhoek

In 2022 was 7,6 procent van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap werken samen om jeugdwerkloosheid te verminderen met de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’.

Daarnaast wordt er momenteel door de ministeries van OCW en SZW gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe wet ‘van school naar duurzaam werk’, ook met als doel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, zodat zij uiteindelijk economisch zelfstandig kunnen zijn.

Naast deze toegenomen landelijke aandacht zijn regio’s zelf aan de slag om kwetsbare jongeren te helpen naar een opleiding, werk of andere zinvolle dagbesteding. In de Achterhoek wordt dat gedaan aan de hand van het ‘Actieplan Achterhoekse Jongeren 2.0’. Aan de ene kant wordt er ingezet op mogelijkheden om werkloze Achterhoekse jongeren te helpen naar een baan, opleiding of andere zinvolle dagbesteding, maar aan de andere kant wordt er ingezet om jeugdwerkloosheid te voorkomen. Een van de manieren waarop de Achterhoek jeugdwerkloosheid probeert te voorkomen, is door middel van de Transitieroute.

De Transitieroute is bedoeld voor mbo-studenten die een opleiding volgen op niveau 3 of niveau 4 en ondersteuning nodig hebben bij de overgang van opleiding naar werk. Het is een individueel, doorlopend traject dat een jaar voor het einde van de mbo-opleiding start en doorloopt tot een jaar na het afronden van de opleiding. De jongere, de mbo-instelling, het (leer)bedrijf en de gemeente werken hierbij samen zodat de jongere een succesvolle overgang van opleiding naar duurzaam werk heeft.

De arbeidsmarktregio Achterhoek is vanaf het begin van de pilots die tot de Transitieroute hebben geleid, betrokken. Afgelopen jaren is de Transitieroute voor veel jongeren zeer effectief gebleken.  Uit een maatschappelijke kosten en baten analyse naar Transitieroutes in Gelderland, uitgevoerd door KBA Nijmegen, blijkt dat jongeren vaker hun stage succesvol afronden, vaker hun diploma behalen en meer kans hebben op een baan. De verschillende regionale partners, waaronder de acht deelnemende Achterhoekse gemeenten, het UWV, werkbedrijven, de mbo-instellingen en werkgevers erkennen dan ook het belang om de begeleiding en coaching voort te zetten en hebben de wens om de Transitieroute structureel in te bedden in de regio Achterhoek.

Om meer inzicht te krijgen in de succesfactoren en effectief toe te kunnen werken naar een structurele inbedding en opschaling van de Transitieroute, heeft het Graafschap college samen met haar partners in het Actieplan Achterhoekse jongeren aan KBA Nijmegen gevraagd de succesfactoren van de Transitieroute in kaart te brengen en hoe de begeleiding van studenten die het nodig hebben verder kan worden geoptimaliseerd en geborgd.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van dit onderzoek en antwoord worden gegeven op de centrale vraag in dit onderzoek: ‘Hoe kan de ondersteuning vanuit de school, de gemeente en de bedrijven worden geoptimaliseerd en ontschot ter bevordering van de kwaliteit van de maatwerkondersteuning aan jongeren met een ondersteuningsbehoefte in hun overgang van opleiding naar werk?’.

Meer lezen over de bevindingen? Download het volledige rapport hieronder.

Auteurs: Britt Visser MSc, drs. Jan Raaijman

Lees ook

onderwijs-en-ondersteuning

Monitor onderwijsloopbanen

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 4 juni 2024 Lees publicatie
onderwijs-en-ondersteuning

Infographic: Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 29 februari 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief