Verzuim in het Primair Onderwijs

Directeuren van basisscholen hebben de bevoegdheid verlof tot en met tien schooldagen toe te kennen. Deze bevoegdheid is aan voorwaarden gebonden. Omdat Ingrado (de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en rmc) door leerplichtambtenaren, schooldirecteuren en ouders regelmatig wordt geconfronteerd met discussies op dit terrein, heeft zij KBA gevraagd onderzoek te doen naar de omgang van het primair onderwijs met de mogelijkheden en verplichtingen van de Leerplichtwet.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 285.500 leerlingen per jaar van school verzuimen. Het merendeel van de leerlingen verzuimt met toestemming van de schooldirecteur, een minderheid verzuimt ongeoorloofd. Veruit de meeste scholen hebben een actief verzuimbeleid. De schooldirecteuren oordelen daar zelf positief over. Ook de leerplichtambtenaren zijn overwegend positief, maar zij constateren wel dat het beter kan. Langdurend ongeoorloofd verzuim komt relatief weinig voor. Zorgelijk is dat naar schatting een derde van dit verzuim niet of niet tijdig wordt gemeld. Een kleine groep scholen is daarvoor verantwoordelijk. Het niet melden van kortdurend ongeoorloofd verzuim komt veel vaker voor. Naar schatting de helft wordt niet gemeld bij leerplicht. Schooldirecteuren maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheid om leerlingen extra verlof toe te kennen. De verschillen tussen scholen, in de mate waarin zij gebruik maken van het recht om leerlingen extra verlof toe te kennen, zijn groot. Er blijkt geen eenduidig verband te bestaan tussen de toekenning van extra verlof en schoolkenmerken, zoals de schoolgrootte, het aantal scholen onder één bestuur, de denominatie of de regionale ligging. De meeste schooldirecteuren maken bij de toekenning van extra verlof een individuele afweging. De grote spreiding van het gebruik van de verloftoekenning roept vragen op.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief