Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2011

In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de deelname aan en het studiesucces van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Het betreft een sectorrapportage, waarin het accent ligt op het mbo als geheel. Voor studiesucces zijn twee maten gehanteerd: jaarresultaat en diplomaresultaat. De cijfers zijn ontleend aan ééncijferbestanden van Bron die zijn bewerkt en aangeleverd door DUO-CFI. De gegevens fungeren als ‘spiegelinformatie’ voor mbo-instellingen doordat ze laten zien hoe het mbo het als onderwijssector doet, om daaraan opleidingen van hun eigen instelling te kunnen spiegelen. Studieresultaten kunnen daarvoor vergeleken worden met het gemiddelde in de sector en met de scores van andere mbo-instellingen.

De mbo-studentenpopulatie
Na jaren van forse groei is in 2011 sprake van een daling van het aantal studenten in het mbo. Per 1-10-2011 telde het mbo in totaal 538.568 studenten, een daling van bijna 7.000 (1.3 procent) in vergelijking met een jaar eerder. Kijken we wat verder terug, dan is nog wel sprake van een groei: in vergelijking met 2008 ligt het studentenaantal in 2011 ruim 12.000 hoger, een toename van 2.3 procent. |

Studiesucces
Wat betreft het studiesucces, uitgedrukt in jaarresultaat en diplomaresultaat, heeft de stijgende lijn van de afgelopen jaren zich in 2011 voortgezet. Het jaarresultaat nam tussen 2010 en 2011 toe van 67.4 tot 67.8 procent, het diplomaresultaat steeg van 66.6 naar 67.6 procent. Deze sectorrapportage geeft een beeld van het studiesucces van het mbo als geheel. Daarnaast zijn als onderdeel van de benchmark afzonderlijke instellingsrapportages gemaakt, waardoor mbo-instellingen hun studiesucces ook kunnen vergelijken met andere instellingen.

Download de publicatie hieronder

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief