Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2012

In deze rapportage van de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2012, bouwsteen studiesucces, wordt een beeld geschetst van de deelname aan en het studiesucces van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Het betreft een sectorrapportage, waarin het accent ligt op het mbo als geheel. Voor studiesucces zijn twee maten gehanteerd: jaarresultaat en diplomaresultaat. De cijfers zijn ontleend aan ééncijferbestanden van Bron die zijn bewerkt en aangeleverd door DUO-CFI. De gegevens fungeren als ‘spiegelinformatie’ voor mbo-instellingen doordat ze laten zien hoe het mbo het als onderwijssector doet, om daaraan opleidingen van hun eigen instelling te kunnen spiegelen. Studieresultaten kunnen daarvoor vergeleken worden met het gemiddelde in de sector en met de scores van andere mbo-instellingen.

De mbo-studentenpopulatie
Na jaren van forse groei is sinds 2011 sprake van een daling van het aantal studenten in het mbo. Deze daling heeft zich in 2012 voortgezet. Per 1-10-2012 telde het mbo in totaal 527.464 studenten, een daling van ruim 11.000 (2.1 procent) in vergelijking met een jaar eerder.

Studiesucces
Wat betreft het studiesucces van het mbo als geheel, uitgedrukt in jaarresultaat en diplomaresultaat, heeft de stijgende lijn van de afgelopen jaren zich in 2012 voortgezet. Het jaarresultaat van het mbo nam tussen 2011 en 2012 toe van 67.8 tot 69.4 procent, het diplomaresultaat steeg van 67.6 naar 69.8 procent. Sinds 2008 zijn zowel het jaarresultaat als het diplomaresultaat in het mbo elk jaar opnieuw gestegen. Er zijn geen aanwijzingen dat het plafond in zicht is. De stijging van het jaar- en diplomaresultaat in 2012 is zelfs iets groter dan in de voorafgaande jaren.

Doorstroom van mbo naar hbo
Voor het eerst is in deze sectorrapportage de doorstroom mbo – hbo in kaart gebracht. De directe doorstroom van mbo-gediplomeerden op niveau 4 naar het hbo bedroeg in 2011/2012 39.6 procent. Kijken we wat verder terug, dan zien we dat het percentage doorstromers in 2007/2008 en 2008/2009 iets boven, en in de daaropvolgende jaren iets onder de 40% ligt.

 

Download het rapport hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief