De aansluiting tussen de beroepsopleiding en beroepspraktijk van apothekersassistenten

In opdracht van de Stichting Bedrijfsfond Apotheken (SBA) heeft KBA onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen de beroepsopleiding en beroepspraktijk van apothekersassistenten. Aanleiding voor de vraag van de SBA is dat een deel van de apothekers niet tevreden is over de aansluiting tussen opleiding en werkveld. Vertrekpunt in het onderzoek was dat de aansluiting tussen opleidingen en beroepspraktijk in essentie wordt bepaald in de ‘driehoek’ van meest betrokken actoren: de apotheek, de opleiding en de lerende en/of werknemer. In deze driehoek komt niet alleen de invulling van het aansluitingsproces tot uitdrukking, maar komen ook de diversiteit in dat proces en de factoren waaraan eventuele gebreken kunnen worden toegeschreven, naar voren.

Centrale vragen in het onderzoek waren:

Hoe wordt de feitelijke aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk ervaren door de apotheek, de opleiding en de lerende en/of werknemer?
Aan welke factoren op micro- en mesoniveau kan een meer of minder gebrekkig ervaren aansluiting worden toegeschreven, en in hoeverre spelen randvoorwaarden op macroniveau daarbij een rol?
Welke aanknopingspunten zien betrokkenen zelf om de aansluiting zonodig te verbeteren?

Het veldwerk van het onderzoek bestond uit twee delen of tranches. In de eerste tranche zijn vraaggesprekken gevoerd met actoren vanuit tien apotheken (apothekers, stagiaires en apothekersassistenten) en met BPV-coördinatoren van de tien ROC’s waarmee die apotheken contact hebben. In totaal hebben we in de eerste tranche 33 actoren gesproken. Bij de selectie van apotheken is ten behoeve van de variëteit gelet op regionale spreiding, type apotheek en personele omvang. Op basis van dezelfde criteria zijn in de tweede tranche van het veldwerk in samenwerking met de SBA twintig casussen (apotheken en opleidingen) geselecteerd. Deze hebben we een sterk voorgestructureerde e-mailenquête toegestuurd. Behalve stagiaires, apothekers en BPV-coördinatoren, hebben we in de tweede tranche ook praktijkopleiders betrokken, omdat de eerste tranche leerde dat ook zij waardevolle informatie over de aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk kunnen aanleveren.

In het onderzoek is gedetailleerd vastgesteld welke kennis en vaardigheden beginnende apothekersassistenten volgens apothekers onvoldoende beheersen èn volgens hen onvoldoende in de opleiding aan bod komen. Het betreft kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen, bereiden, taal, farmaceutische patiëntenzorg en beroepshouding. Vooral de rekenvaardigheid van apothekersassistenten betreft, schiet volgens de apothekers ernstig tekort.

Eén van de hoofdconclusie in het onderzoek is dat er één factor is die het (voortbestaan) van de gesignaleerde aansluitingsproblemen verklaart: het ontbreken van een structurele samenwerking tussen apotheek en onderwijsinstelling. Het ontbreken van structurele samenwerking en communicatie tussen apotheek en opleiding is het grootste obstakel bij het verbeteren van de aansluiting in het algemeen en de kwaliteit van de stage in het bijzonder. De aanpak van de problemen ligt primair in handen van de onderwijsinstelling en de apotheek. Dit zijn in de kern de twee actoren die verandering in de situatie kunnen brengen.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief