Inzet Innovatiebox- en Stageboxmiddelen in 2007

In de periode oktober – december 2008 heeft KBA, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, onderzoek uitgevoerd naar de inzet van de middelen uit de Innovatiebox en Stagebox in het jaar 2007. De instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs – 42 ROC’s, 11 AOC’s, 14 vakscholen en 1 hogeschool – ontvangen sinds 2006 jaarlijks middelen uit de beide Boxregelingen om, samen met regionale partners, onderwijsvernieuwing en om (begeleiding naar en op) stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers te realiseren. Voor het realiseren van de Innovatieboxdoelen hebben de instellingen in 2007 uit de Innovatiebox gezamenlijk een bedrag van € 36,8 miljoen uitgegeven plus € 18,4 miljoen aan extra middelen.

Voor het realiseren van de Stageboxdoelen is in 2007 € 20,3 miljoen uitgegeven vanuit de Stagebox plus een bedrag van € 1,4 miljoen aan extra middelen. De extra middelen komen bij beide regelingen grotendeels uit de eigen reguliere basisfinanciering van de mbo-instellingen. Vanuit het bedrijfsleven wordt met name in natura bijgedragen door ruimtes, materialen, machines en persoonuren beschikbaar te stellen aan de mbo-instellingen. De invoering van de Innovatiebox en de Stagebox in 2006 heeft tot een kleine revolutie geleid bij de onderwijsvernieuwing op mbo-instellingen. Door de overgang van het inzetten van afzonderlijke projecten naar het gaan werken met een samenhangend pakket aan projecten moesten instellingen op een nieuwe manier gaan kijken naar onderwijsvernieuwing. Het beschikken over een budget en het moeten beslissen over de verdeling ervan over doelen en projecten blijkt een krachtige stimulans om ‘fris’ over vernieuwingen na te denken.

De invoering van de Boxen heeft vaak tot een instellingsbrede, meer planmatige en meer doordachte manier van plannen en uitvoeren van onderwijsvernieuwingen geleid. De flexibiliteit van de regeling Innovatiebox wordt daarbij als positief ervaren. Door de beschikbare middelen is het innovatieproces in een versnelling geraakt. De mbo-instellingen maken meer persoonuren vrij voor innovatieprojecten en hebben meer en een groter palet aan projecten opgestart. De samenwerking met externe partijen is daarbij geïntensiveerd, mede doordat het kunnen inbrengen van eigen middelen de mbo-instelling tot een evenwichtiger partner heeft gemaakt. Er zijn meer convenanten en andere overeenkomsten afgesloten met partners. Er vindt op uitvoerend en tactisch niveau meer overleg plaats tussen school en partner(s), via werkveldoverleg, klankbordgroepen, adviesraden en andere overlegorganen. Hoewel nog niet alle Innovatieboxdoelen gehaald zijn, kan over het algemeen gezegd worden dat de Innovatieboxprojecten succesvol en de Stageboxprojecten zelfs zeer succesvol zijn. Tevens zijn er in 2007, ten opzichte van 2006, vorderingen gemaakt met de invoering van het competentiegerichte onderwijs.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief