LOB en burgerschapsonderwijs in het mbo

Dit rapport bevat een beschrijving van de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken van Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo. Het is een inventariserend onderzoek naar beide onderwerpen, gericht op de mbo-praktijk, omdat daar nog weinig zicht op is, met als doel het verkrijgen van een breed beeld van LOB en burgerschapsonderwijs. LOB en burgerschapsonderwijs hebben een verwantschap, omdat voor allebei generieke kwalificatie-eisen zijn vastgesteld en bij beide sprake is van een inspanningsverplichting voor studenten.
De centrale onderzoeksvraag luidt: wat is de stand van zaken van LOB en burgerschapsonderwijs in het mbo en wat is de kwaliteit hiervan? Bij deze centrale onderzoeksvraag onderscheiden we zeven onderzoeksthema’s: visie en beleid, inhoud, vormgeving, professionalisering, beoordeling, kwaliteitsborging, en toekomstige ontwikkelingen.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gekozen voor een onderzoeksopzet waarmee informatie bij een groot aantal instellingen verzameld kon worden. Hiertoe is bij dertig mbo-instellingen gesproken met een beleidsmedewerker, zijn telefonische gesprekken gevoerd met dertien stakeholders, zijn online vragenlijsten ingevuld door studenten, docenten burgerschap en docenten LOB. Ook zijn drie op burgerschap gerichte casestudies uitgevoerd en is een verdiepende studie voor de LOB-praktijk uitgevoerd op basis van recent uitgevoerd ander onderzoek. Om de resultaten te toetsen op herkenbaarheid is voor zowel LOB als burgerschap een rondetafelbijeenkomst georganiseerd met diverse beleidsdeskundigen en alleen voor burgerschap ook met mensen uit de onderwijspraktijk.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Paul den Boer

Lees ook

leerprestaties

Onderzoek naar algoritmen in het onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 13 mei 2024 Lees publicatie
leerprestaties

Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 6 mei 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief