Macrodoelmatigheid van de hbo-bacheloropleiding Pedagogiek

Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen raken onderwijs, jeugdzorg en welzijn steeds meer met elkaar verbonden. Opvoeden als maatschappelijke thematiek en als terrein van beleid en interventie is actueler dan ooit. Daarbij kan gedacht worden aan het belang van opvoedingsondersteuning, nadruk op preventie, vroegtijdige onderkenning en signalering, het afstemmen van pedagogische interventies in verschillende opvoedingscontexten (gezin, school en vrije-tijdsmilieu), samenwerking tussen jeugdzorg en welzijn, onderwijs en opvoeden in de multiculturele samenleving. Meer begeleiding op maat in alle instanties, die werken met en voor jeugdigen, noopt tot een betere afstemming tussen de instellingen.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de Hogeschool Zeeland voornemens is te starten met de hbo-bacheloropleiding Pedagogiek. Naast genoemde ontwikkelingen doen zich in Zeeland nog specifieke ontwikkelingen voor die van belang zijn voor het werk van de HBO-pedagoog. De meest dominante ontwikkeling in de regio Zuidwest is de vergrijzing in combinatie met een krimpende bevolking. Dit betekent verdichting van kennis, kleiner wordende organisaties en een toenemende complexiteit van de problematiek. Dit vraagt om beroepskrachten, die helemaal ingeleid zijn in de sociale kaart en in de netwerkpartners. De Hogeschool Zeeland wil met het aanbieden van de hbo-bacheloropleiding Pedagogiek bereiken dat voldaan wordt aan de kwantitatieve en de kwalitatieve vraag naar pedagogische beroepskrachten op de regionale arbeidsmarkt. Zij wil dat doen door studenten binnen de regio praktijknabij en competentiegericht op te leiden vanuit een integraal concept van pedagogische hulp- en dienstverlening. Zij wil ook bijdragen aan het versterken van de pedagogische infrastructuur binnen de regio. Daartoe wordt nauwe samenwerking gerealiseerd tussen de Hogeschool Zeeland en het pedagogische werkveld.

Met het oog op de macro-doelmatigheidstoetsing door het ministerie van OCW van de nieuwe hbo-bacheloropleiding Pedagogiek heeft de Hogeschool Zeeland KBA gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de behoefte aan de voorgestelde hbo-bacheloropleiding Pedagogiek. Het onderzoeksrapport geeft een nadere validering van het beroepscompetentieprofiel van de HBO-pedagoog en een empirische onderbouwing van de doelmatigheid van de beoogde hbo-bacheloropleiding Pedagogiek.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Annet Jager

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief