KBA Nijmegen
KBA
KBA

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs


Ouders en leerlingen in Nederland zijn vrij in het kiezen van een school en hebben daarbij de keus uit een divers aanbod. Tegelijkertijd geeft de vrijheid van onderwijs aan scholen de mogelijkheid om toelatingsbeleid voeren. Het toelatingsbeleid van scholen raakt daarmee aan het thema van de keuzevrijheid, maar ook aan risico’s op segregatie en aan de zorgplicht voor passend onderwijs. Om een actueel inzicht in deze belangrijke vraagstukken te krijgen, heeft het ministerie van OCW aan Oberon, Kohnstamm Instituut en KBA de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de manier waarop scholen toelatingsbeleid voeren en welke gevolgen dit heeft voor ouders, leerlingen en de samenstelling van scholen. Daarvoor is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn websites bekeken en scholen en ouders geënquêteerd en geïnterviewd.

Download het rapport