KBA Nijmegen
KBA
KBA

Tussentijdse resultaten evaluatie verschillende beleidsinterventies en experimenten mbo


De evaluatie van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo en de herziening kwalificatiestructuur mbo heeft nieuwe resultaten opgeleverd. Ook zijn er nieuwe resultaten van de evaluatie van het experiment Beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl en zijn de eerste metingen van de monitoronderzoeken van de beleidsmaatregel mbo-certificaten en het experiment Ruimte voor de regio gepubliceerd.
Dit meerjarige onderzoek wordt uitgevoerd oor KBA Nijmegen en ResearchNed. Hieronder vind je belangrijkste tussentijdse resultaten en de volledige onderzoeksrapporten. De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in het mbo, waardoor het voor betrokkenen niet altijd helder is welke maatregelen tot welke effecten hebben geleid. En ook in onderzoeksmatige zin is het lastig om ontwikkelingen in uitval, voortijdig schoolverlaten en doorstroom toe te wijzen aan specifieke maatregelen. In de laatste meting van het onderzoek, die eind 2020 – begin 2021 plaatsvindt, wordt daarom aandacht besteed aan de onderlinge samenhang tussen de maatregelen en de beoogde effecten. De laatste rapportage wordt in het najaar van 2021 verwacht.

Lees meer