KBA Nijmegen
KBA
KBA

Tussentijdse resultaten oktober 2019 evaluatie wet Doelmatige Leerwegen en herziening kwalificatiestructuur mbo


De resultaten van de meest recente rapporten van het onderzoeksprogramma Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en herziening kwalificatiestructuur mbo laten zien dat er vooralsnog geen effecten kunnen worden vastgesteld wat betreft beoogde doelstellingen, zoals uitval, voortijdig schoolverlaten en het stapelen van diploma’s. Gezien het feit dat de beleidsmaatregelen relatief recent zijn ingevoerd is dit niet verwonderlijk; van doorstroom naar het hbo is, bijvoorbeeld, nog geen sprake. Wel percipiëren mbo-instellingen een aantal effecten. Met name over effecten van de entreeopleidingen zijn medewerkers op beleidsniveau enthousiast. De komende metingen zullen uitwijzen of deze gepercipieerde effecten ook in statistische zin kunnen worden vastgesteld.

In het onderzoeksprogramma, uitgevoerd door KBA Nijmegen en ResearchNed, wordt allereerst de op 1 augustus 2014 in werking getreden wet ‘Doelmatige Leerwegen’, en met name  een aantal specifieke maatregelen binnen deze wet geëvalueerd in de vorm van een meerjarig onderzoek. Het gaat hierbij om maatregelen voor het verkorten en intensiveren van opleidingen, de invoering van een entreeopleiding, het afschaffen van drempelloze instroom op niveau 2,en de modernisering van bekostiging. Daarnaast is in augustus 2016 de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd. Ook deze beleidsinterventie wordt geëvalueerd door het consortium. Sindsdien zijn er minder kwalificatiedossiers. Bovendien is de opbouw van deze dossiers aangepast. Nieuw zijn keuzedelen die mbo-instellingen de mogelijkheid moeten geven sneller in te spelen op ontwikkelingen en innovaties in het (regionale) bedrijfsleven en op de wensen van studenten en vervolgonderwijs.

Lees verder >

Meer informatie:
Maarten Wolbers