KBA Nijmegen
KBA
KBA
2018

Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo

Ton Eimers & Rita Kennis

In veel opzichten heeft passend onderwijs in het mbo een ander karakter dan in het primair en voortgezet onderwijs. Zo kent het mbo geen regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en bestaat er geen speciaal middelbaar beroepsonderwijs. Toch zijn er ook veel overeenkomsten, niet in de laatste plaats in de doelen die met passend onderwijs worden nagestreefd. In deze sectorrapportage kijken we vooral naar die doelen. In hoeverre worden activiteiten ondernomen door de mbo-instellingen om de doelen te bereiken? worden de doelen al bereikt of is er zicht op het bereiken ervan? Ook komen de ervaringen van studenten, ouders, docenten en gemeenten aan bod.


Lees deze publicatie


Terug