KBA Nijmegen
KBA
KBA
2018

Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs

Vervolgmeting schooljaar 2016/17
Tessa Jenniskens, Bianca Leest, Maarten Wolbers, Evelien Krikhaar, Cindy Teunissen, Rick de Graaff, Sharon Unsworth & Karien Coppens

Sinds schooljaar 2014/15 loopt een pilot tweetalig primair onderwijs (tpo), waarin 19 basisscholen experimenteren met het lesgeven van 30% tot 50% van de onderwijstijd in het Engels. Tijdens deze pilot wordt onderzoek gedaan naar leerresultaten van deelnemende leerlingen op het gebied van Engels, maar ook Nederlands en rekenen. De resultaten worden vergeleken met controlegroepen. Uit het rapport blijkt dat de leerlingen die deelnemen aan de pilot een significant grotere toename laten zien in de beheersing van het Engels. De beheersing van het Nederlands en rekenen wijkt niet significant af van de controlegroepen, hoewel een van de controlegroepen significant beter scoort op de drieminutentoets (DMT) bij het Nederlands.Lees deze publicatie


Terug