KBA Nijmegen
KBA
KBA
2021

Geoorloofd verzuim in het mbo

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek in het mbo
Mariska Roelofs, Kelly Beurskens, Rita Kennis & Ton Eimers

Schoolverzuim is een risicofactor voor uitval. Verzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden (zoals ziekte, toegekend verlof bijvoorbeeld bij religieuze feestdagen, huwelijk, begrafenis). Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden.
 
Ingrado, de vereniging voor leerplicht en RMC, wil meer zicht krijgen op de relatie tussen verzuim en voortijdig schooluitval in het mbo. Tot nog toe ging de aandacht daarbij uitsluitend uit naar de registratie en aanpak van ongeoorloofd verzuim. Er was geen aandacht voor geoorloofd verzuim. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook geoorloofd verzuim een relatie heeft met voortijdige schooluitval wil Ingrado het verzuim (registratie, oorzaken, beleid) in het mbo beter in beeld krijgen. Ingrado heeft daarom, in opdracht van OCW, onderzoek laten uitvoeren naar geoorloofd verzuim in het mbo. KBA Nijmegen heeft het onderzoek uitgevoerd.
 
Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve verkenning, namelijk interviews met vertegenwoordigers van tien mbo-instellingen en een kwantitatieve verkenning, namelijk het opvragen en analyseren van de verzuimcijfers (over schooljaar 2018-2019) van twee mbo-instellingen.
 
Het rapport Geoorloofd verzuim in het mbo biedt inzicht in de wijze waarop mbo-instellingen omgaan met het (geoorloofd) verzuim en geeft een indicatief beeld van de omvang en kenmerken van het geoorloofd verzuim bij twee mbo-instellingen.
 


Lees deze publicatie


Terug